Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pearly king /,pɜ:li'kiŋ/  

  • Danh từ
    người đẩy xe bán hàng rong mặc áo cổ truyền khuy trai