Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

peanut butter /pi:nʌt'bʌtə[r]/  

  • Danh từ
    bơ lạc (bột lạc rang nhào thành chất nhão, dùng để ăn)