Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

peaches and cream /,pi:t∫zən 'kri:m/  

  • Danh từ
    màu đào hấp dẫn (với ý khen)
    nước da màu đào hấp dẫn