Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  quả đào
  (cách viết khác peach tree) cây đào
  màu đào
  (khẩu ngữ) chị phụ nữ trẻ rất hấp dẫn
  she's a real peach
  chị ta quả là một phụ nữ rất hấp dẫn
  (khẩu ngữ) cái tuyệt diệu, điều tuyệt diệu
  that was a peach of a shot!
  thật là một tay súng tuyệt diệu!

  * Các từ tương tự:
  peach Melba, peach tree, peach-blossom, peach-blow, peach-brandy, peach-colour, peach-coloured, peaches and cream, peachick