Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

peach-blow /pi:tʃblou/  

  • Danh từ
    màu hoa đào
    men (màu) hoa đào (đồ sứ)