Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

peach-blossom /pi:tʃ'blɔsəm/  

  • Danh từ
    hoa đào