Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

peach tree /'pi:t∫tri/  

  • Danh từ
    (thực vật)
    cây đào