Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

peach Melba /,pi:st∫mæbə/  

  • kem đào ngấy dâu (món kem có quả đào và quả ngấy dâu)