Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

peacetime /'pi:staim/  

  • Danh từ
    thời bình