Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

peaceably /'pi:səbli/  

  • Phó từ
    [một cách] hòa bình
    live peaceably with one's neighbours
    sống hòa bình với hàng xóm láng giềng