Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

peace-officer /'pi:s,ɔfisə/  

  • Danh từ
    nhân viên trật tự trị an, công an, cảnh sát