Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

peace offering /'pi:sɒfəriŋ/  

  • Danh từ
    lễ vật cầu hòa; quà tặng giải hòa
    tôi mua tặng nàng một ít hoa như là quà tặng giải hòa