Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pea-souper /'pi:,su:pə/  

  • Danh từ
    (thông tục) sương mù dày đặc vàng khè
    (Ca-na-đa)(từ lóng) người Ca-na-đa dòng dõi Pháp