Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    chế độ bước vào trả tiền ngay (tàu điện)