Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pay-as-you-earn /,peiəz ju:ɜ:n/  

  • Danh từ
    (viết tắt PAYE)
    cách thu thuế lợi tức trừ luôn vào lương