Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (Mỹ)
    đất đủ giàu quặng để khai thác có lợi