Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • trả lại, hoãn lại(tiền đã vay)
  tuần sau tôi sẽ trả lại tiền cho anh
  (+ for) giáng trả, trả đũa (về việc gì)
  tôi sẽ trả đũa nó về vố nó đã chơi khăm tôi
  pay for
  trả giá đắt
  tôi sẽ làm cho nó phải trả giá đắt về sự láo xược của nó!
  pay in; pay into
  gửi (tiền) vào (ngân hàng)
  gửi một tấm séc vào tài khoản của mình
  pay off
  (khẩu ngữ)
  mang lại kết quả tốt, thành công (nói về một công việc mạo hiểm)
  trả hết tiền công rồi cho thôi việc
  (khẩu ngữ) đút tiền (cho ai để người ta không làm việc gì đó)
  trả hết (nợ)
  trả hết nợ
  pay out
  trả (một số tiền lớn, thường là một cách đều đặn)
  mỗi tháng chúng tôi phải trả 300 bảng tiền cầm đồ
  thả(luồn) (một sợi dây) qua bàn tay
  pay up
  trả hết
  tôi sẽ đưa anh ra tòa trừ phi anh trả hết ngay lập tức