Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pawnshop /'pɔ:n∫ɒp/  

  • Danh từ
    tiệm cầm đồ