Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pawnbroking /'pɔn:nbroukiɳ/  

  • Danh từ
    nghề cầm đồ