Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pawnbroker /'pɔ:nbrəʊkə[r]/  

  • Danh từ
    chủ tiệm cầm đồ