Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pauperize /'pɔ:pəraiz/  

  • Ngoại động từ
    bần cùng hoá