Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    cái chả nhỏ; chả bao bột nhỏ
    kẹo viên dẹt

    * Các từ tương tự:
    pattypan