Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    có thể bắt chước, mô phỏng