Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

patronizingly /'pætrənaiziŋli/  /'peitrənaiziŋli/

  • Phó từ
    [với thái độ] kẻ cả;[một cách] kẻ cả