Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

patrician /pə'tri∫n/  

 • Danh từ
  nhà quý tộc (thời cổ La Mã…)
  Tính từ
  [thuộc] quý tộc
  patrician arrogance
  vẻ ngạo mạn quý tộc

  * Các từ tương tự:
  patricianly, patricianship