Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (Anh) người có quyền ở lại Anh vì cha mẹ, ông bà đã sinh ở Anh
    Tính từ
    thuộc người có quyền ở lại Anh vì cha mẹ, ông bà đã sinh ở Anh