Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pathway /'pɑ:θwei/  

  • Danh từ
    đường mòn, đường nhỏ