Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pathos /'peiθɒs/  

  • Danh từ
    tính thương tâm, tính thống thiết
    the pathos of Hamlet's death
    tính thống thiết của cái chết của Hamlet