Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

patch-pocket /pæt∫pɒkit/  

  • Danh từ
    túi ngoài (may bằng một miếng vải vào mặt ngoài của áo)