Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    bộc phá
    pháo (để đốt)
    to be hoist with one's own petard
    (xem) hoist