Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    thuyền buôn ở duyên hải ấn độ