Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    số nhiều patagia
    (động vật học) mảng dù lượn; mấu lưng ngực trước (côn trùng)