Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (độn gvật học) thuộc mảng dù lượn