Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    số nhiều

    * Các từ tương tự:
    patagial