Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    bột nhào (để làm bánh ngọt)
    bánh ngọt (làm bằng bột nhào hay bao bằng bột nhào)

    * Các từ tương tự:
    pastry-board, pastry-cook, pastry-shop