Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

passkey /'pɑ:ski:/  

  • Danh từ
    chìa khóa [để] vào cửa
    chìa khóa vạn năng

    * Các từ tương tự:
    passkey man