Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    cách đâm kiếm thẳng về phía trước, một chân bước lên trước