Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    khẩu lệnh từ tiền tuyến xuống hậu phương