Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • luật hạn chế đi lại (ở Nam Phi đối với người đa đen, buộc họ lúc nào cũng phải mang theo thẻ căn cước)