Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pass degree /'pa:sdigri:/  

  • danh hiệu tạm đạt, danh hiệu phó bảng (ở các trường đại học Anh, trao cho những sinh viên học lực tạm được nhưng chưa đủ mức để được cấp bằng)