Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

parturient /pɑ:'tjuəriənt/  

  • Tính từ
    sắp sinh nở, sắp sinh đẻ
    (nghĩa bóng) sắp sáng tạo ra, sắp sáng tác ra (trí óc)