Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

partridge /'pɑ:tridʒ/  

  • Danh từ
    (động vật)
    gà gô, đa đa

    * Các từ tương tự:
    partridge-wood