Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

particoloured /'pɑ:tikʌləd/  

  • Tính từ
    (Mỹ particolored)
    lẫn màu, có nhiều mảng màu khác nhau