Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

part-time /'pɑ:taim/  

 • Tính từ, Phó từ
  không trọn ngày (trọn tuần) công, bán thời gian
  part-time workers
  công nhân bán thời gian
  work part-time
  làm việc bán thời gian

  * Các từ tương tự:
  part-timer