Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

parsimoniousness /pɑ:si'məʊniəsnis/  

  • Danh từ
    tính dè sẻn