Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

parsimoniously /pɑ:si'məʊniəsli/  

  • Phó từ
    [một cách] dè sẻn