Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

parodist /'pærədist/  

  • Danh từ
    người viết văn thơ nhại

    * Các từ tương tự:
    parodistic