Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

parochialism /pə'rəʊkiəlizəm/  

  • Danh từ
    chủ nghĩa cục bộ