Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

parket /'pɑ:kei/  /pɑr'kei/

  • Danh từ
    sàn gỗ