Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

parity of exchange /pæritiəviks't∫eindʒ/  

  • Danh từ
    tỷ giá hối đoái (do chính phủ định)